Brenna velforening krever vedtaket om tillatelse til steinknusing omgjort

24.08.2018 ble tidligere avslag på søknad om å starte med steinknusing på tomta ved Shell-stasjonen opphevet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA). Bydelsutvalget i Bydel Søndre Nordstrand (BU) var sterkt imot å gi slik tillatelse, og uttalte tydelig 07.04.2017 at de ikke kunne akseptere at det brukes mobilt knuseverk i Thomas Ulvens vei. «Mobilt knuseverk gir støy og støv til omliggende naboer. Videre kan BU ikke tillate at området brukes for mellomlagring av masser grunnet transportruten som medfører vesentlig ulempe for omgivelsene i form av økt belastning på allerede overbelastet veinett.» Brenna velforeningen støtter BUs uttalelse og ber nå i brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus om at tillatelsen oppheves.

Steinknusingen var godkjent av Bydelsoverlegen

Hagen Gjenvinning AS har vist Brenna velforening dokumentasjon på å ha tillatelse til steinknuservirksomheten. I tillatelsen heter det bl.a. "Bydelsoverlegen har 09.09.2016 gjort vedtak om dispensasjon og forhåndsgodkjenning for støyende arbeider (endring/forlengelse av tidligere vedtak av 16.11.2015) for tidsavgrenset arbeid på hverdager med drift av knuseverk for steinmaterialer på eiendommen." Men bydelsoverlegen nevner ikke dette i sitt svar til Brenna velforening.

Steinknusingen - Svar fra Bydelsoverlegen

Brenna velforening har 1.11.2018 fått svar på henvendelsen til Bydelsoverlegen. I svaret heter det innledningsvis: "Bydelsoverlegen har i løpet av den siste uken mottatt flere henvendelser vedrørende støy fra det midlertidige pukkverket på Mortensrud. Til informasjon foreligger det ingen søknad eller gyldig dispensasjon iht. støyforskriftene § 12 og § 14 fra bydelen for den aktuelle virksomheten."

Steinknuserstøyen. Hvem har tillatt dette?

Brenna velforening følger opp den voldsomme støyen fra steinknuseren ved Shell-stasjonen. Minst to beboere har i tillegg kontaktet bydelen på eget initiativ og andre har kontaktet kommunen på annen måte. Så langt er det eneste vi har oppnådd at bydelen sender oss videre til Fylkesmannen. Samtidig hevder Hagen Transport AS, som står for bråket, å ha tillatelse både fra Bydelsoverlegen og fra Fylkesmannen.