Utbygger søker om ferdigattest for Brattli gård

Utbygger på Brattli gård søker nå om ferdigattest. Brenna velforening ber Plan- og bygningsetaten sørge for at alt er i orden på eiendommen før ferdigattest gis. Det er på tide at det blir ordentlige forhold på og rundt Brattli gård.

I epost til Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten skriver Brenna velforening bl.a. følgende:

Vi registrerer på saksinnsyn at tiltakshaver har sendt inn søknad om ferdigattest for arbeidene som er gjort.

Brenna velforening vil sterkt motsette seg at slik attest blir gitt før det er ryddet på eiendommen og utearealene er ferdigstilt slik at eiendommen er egnet som bosted for mange mennesker.

Gjennom hele byggeperioden på flere år har området rundt låven på Brattli gård sett ut som en svinesti. Det har vært søppel og skrot over alt, eiendommen har ikke vært sikret gjennom noen del av byggeperioden. Tiltakshavers måte å gjennomføre byggingen på har vært til stor sjenanse for mange av medlemmene i Brenna velforening i lang tid.

Eiendommen ligger videre inntil stien/veien som går inn i Østmarka. Alle som har gått inn i marka denne veien har ikke kunnet unngå å se denne forferdelige byggeplassen.

Vi vedlegger noen fotografier som er tatt i dag 24.01.2019.

De dokumenterer tydelig at eiendommen er forsøplet og at det ikke bør gis ferdigattest.

Vi minner ellers om at det tidligere er gitt pålegg om å sikre eiendommen i byggeperioden, men alle naboer har kunnet registrere at tiltakshaver kun i svært liten grad har brydd seg om slikt pålegg.

Vi ber om at Plan- og bygningsetaten går nøye gjennom alt utført arbeid på denne eiendommen før ferdigattest eventuelt gis. Dette gjelder alt innendørs og utendørs arbeid, samt kontroll av at utendørsarealene er ryddet og ferdigstilt til et nivå som egner seg for et område der det skal bo mange mennesker.

Det bør også sikres at beboere som skal inn i de mange leilighetene har tilgang til parkeringsplasser på selve eiendommen. Vi minner her om at det er parkeringsforbud både i den kommunale Brennaveien og på samtlige private veier i området.

Historikken i denne byggesaken viser tydelig at tiltakshaver ikke følger opp det han selv lover. Det er således ingen grunn til å stole på det han måtte si/skriver. Det må inspeksjon til for å sikre at alt arbeid og all opprydding er utført også i praksis.

Vi håper nå virkelig på at denne forferdelige byggesaken snart blir ferdig og at PBE holder tilbake ferdigattesten fram til alt er i orden.