Behov for avklaring av velforeningens ansvar for vann- og avløpsanlegget på Brenna - oppdatert

Vann- og avløpsanlegget på Brenna eies av huseierne i fellesskap og forvaltes av Brenna velforening. Det har de senere år vært flere tilfeller av tilstopping av kloakken, det har vært kostbare feil på vannledningene og spørsmålet om tilkobling av flere hus til det private anlegget er reist to ganger. Videre kommer det klager på dårlig vanntrykk i noen hus i området. Velforeningen hadde møte med Oslo vann- og avløpsverk (OVA) i forbindelse med en feil for noen år siden. Velforeningen har på ny henvendt seg til OVA for å få ytterligere avklart velforeningens ansvar. Det fremgår av svaret fra OVA at beboerne på Brenna har et betydelig ansvar for vann- og avløpsanlegget. Styret vil følge opp saken videre.

Styret har tatt opp spørsmålene under (svar mottatt fra OVA 10.10.2018 i kursiv):

Hvilket konkret anlegg har vi ansvar for?

Dere har ansvaret for alle stikkledninger – for både vann og avløp. Dette inkluderer alt av drift og vedlikehold av disse ledningene.

Eksakt hvilke grensesnitt dreier det seg om?

Dere har ansvaret for de private stikkledningene, til og med koblingspunktene på de offentlige ledningene.

Hvilket ansvar påhviler den enkelte huseier?

Se punkt 3.13 i sanitærreglementet - Sanitærreglementet

Hvordan håndtere en situasjon der feil i en bolig gir følgefeil i andre boliger. Vi vil her minne om at anlegget på Brenna er spesielt i og med at vann- og avløpsledninger går under husene.

Dette må dere selv avklare. Dere bør ha tinglyste avtaler som spesifiserer ansvarsforholdene. Se eksempel: FELLES STIKKLEDNINGER - OVERENSKOMST

Er det historiske forpliktelser? Det har vært hevdet av en utbygger.

Det finnes ingen historiske forpliktelser som Vann- og avløpsetaten er involvert i.

Kan andre kreve tilkobling til vårt anlegg slik at vårt ansvar øker ytterligere?

Dette er noe Brenna Velforening må ta stilling til, som ledningseiere.

Er det behov for forebyggende vedlikehold?

Dere må engasjere privat rørleggerfirma for å vurdere dette.