Dyr fjernvarme og ikke lov til å ha varmepumpe? Ja og nei.

Brenna velforening har i samarbeid med flere andre velforeninger i området henvendt seg til NVE for å få klarlagt en del prinsipper rundt fjernvarmeprising og eventuell bruk av andre varmekilder i tillegg. NVE har svart ved å redegjøre for jussen i saken.

Velforeningene henvendte seg til NVE i brev datert 2.2.2015.

Svarbrev fra NVE lot vente på seg, men etter flere purringer mottok vi svarbrev datert 29.10.2015. 

I svaret heter det bl.a.:

I energiloven § 5-5 første ledd heter det at «Vederlag for fjernvarme kan beregnes i form av tilknytningsavgift, fast årlig avgift og pris for bruk av varme. Prisen for fjernvarme skal ikke overstige prisen for elektrisk oppvarming i vedkommende forsyningsområde.». Dette er det eneste prisvilkåret fjernvarmeselskapet må oppfylle.

Videre heter det:

Selv om en fjernvarmekunde er tilknyttet et fjernvarmeanlegg gir ikke energiloven eksplisitt adgang til å nekte alternativ forsyning av elektrisitet til oppvarming og varmt vann.