Ikke momskompensasjon for vedlikehold av velveier. Vellenes fellesorganisasjon klager.

Vellenes Fellesorganisasjon fikk før jul rundt 2 millioner kroner til fordeling på velforeninger som søkte om kompensasjon. Brenna velforening har fått kr. 63.343,- av dette beløpet. Men vi fikk ikke godkjent de store kostnadene til drift av våre 3,1 km med privat veier i grunnlaget for beregningen av momskompensasjon. Det var det ingen som fikk. Vellenes fellesorganisasjon følger nå opp saken.

I Vel*Posten for januar 2016 heter det:

Velveier som problem

Velveier har vært en tradisjonell oppgave for vellene rundt om i landet. Det er blitt færre etter hvert som kommunen og fellesskapet overtar, men hva med dem som er igjen? Lotteritilsynet mener disse ikke er kompensasjonsberettiget.

Klage fra VFO

Dette har Vellenes Fellesorganisasjon tatt opp ved å rette en klage til Lotteritilsynet:

”Vellenes Fellesorganisasjon klager herved på Lotteri- og stiftelsestilsynets behandling av vår søknad om momskompensasjon for 2014. Tilsynet har underkjent alle utgifter til vei-vedlikehold, brøyting og lys med den begrunnelse at veier enten er private eller kommunale og at ingen av delene berettiger til momskompensasjon: Kommunen skal vedlikeholde kommunale veier og private veier er bare til nytte for beboerne i området.

Særlig allmenn nytte

I vår søknad la vi opp til at tilsynet kunne behandle vel med «vanlige» velveier adskilt fra de vellene som har veier av særlig allmenn nytte. At kommunene ikke ser seg i stand til å bekoste veivedlikehold frem til sine innbyggere, må ikke mistolkes som om dette er eksklusive fordeler for beboerne. Hvordan hadde Norge sett ut uten veier som vedlikeholdes av private på frivillig basis?

Spesielt graverende mener vi det er at tilsynet har oversett at enkelte velforeninger vedlikeholder veier som har stor allmenn betydning”, heter det i klagebrevet.