Postkassene og generalforsamlingen - juridisk betenkning

På den ekstraordinære generalforsamlingen ble det fra et medlem delt ut et juridisk notat om postkassesaken. Medlemmet hadde selv bestilt og betalt for notatet, som han mente kunne tolkes dit hen at generalforsamlingen ikke "hadde kompetanse" til å beslutte i postkassesaken (juristspråk for at generalforsamlingen ikke har rett til å fatte beslutning som binder medlemmene i saken). I forkant av den ordinære generalforsamlingen hadde styret bedt Kluge Advokatfirma AS, som har rammeavtale med Vellenes fellesorganisasjon, om å utarbeide en betenkning om nettopp dette. Betenkningen ble delt ut på ordinær generalforsamling og konklusjonene ble referert på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Konklusjonen i notatet var:

"Vår konklusjon er på bakgrunn av det ovenstående at generalforsamlingen kan fatte vedtak vedrørende etablering av felles postkassestativer, og samtidig ta stilling til hvordan dette skal løses i praksis. Dersom kostnaden overstiger 30 % av siste års innbetalte velkontingent, kreves to tredjedels flertall eller mer på generalforsamling. Etter vårt syn bør det imidlertid ikke fattes slikt vedtak på den kommende generalforsamlingen, på bakgrunn av at medlemmene har fått beskjed om at dette ikke vil bli gjort."

Det kunne således, og utelukkende pga. at dette stod i innkallingen, ikke fattes vedtak på ordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling hadde derimot postkassene som egen sak, og det var varslet innenfor de tidsfrister som gjelder at det skulle fattes vedtak.

Vedtakene som er gjort om postkassene er således bindende for medlemmene i Brenna velforening. Flertallet utgjorde stort sett 58 for styrets forslag, mens 2 stemte mot.

Les betenkningen fra Kluge ved å klikke her.