Fylkesmannen tillater bygging av leiligheter på låven

Brenna velforening og en lang rekke beboere på Brenna klaget på Plan- og bygningsetatens vedtak om å gi tillatelse til å bygge leiligheter i låven på Bratlie gård. Saken ble sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus som ankeinstans. Nå har fylkesmannen avgjort saken. Plan- og bygningsetatens vedtak støttes.

I brevet fra fylkesmannen heter det:

"Fylkesmannen kan etter en gjennomgang av saken ikke se at det er grunnlag for å sette kommunens vedtak til side. Vi viser til vurderingene i rammetillatelsen og i klageomgangen som vi i det vesentlige kan slutte oss til. Vedtaket bygger på riktig forståelse av gjeldende bevaringsplan samt riktige faktiske forutsetninger for selve bruksendringen. Bruksendring fra kontor til bolig i låvens første etasje gis.

Slutning

Kommunens vedtak stadfestes. Fylkesmannens vedtak er endelig."